Euask
A community for mutual assistance and knowledge sharing

Free will and determination Reward $210
Created by Atirudra, 1744 days ago, 1737 views

Who have really the free will, how much and from what it depends how much we have of free will?
Facebook Twitter Google+ Addthis

√ Best Answer

1

SetupComputer1742 days ago

@Atirudra
Free will is an intrinsic characteristic of every rational human being. Free will is what makes us accountable for our trespasses. Imagine someone who kills without his own will - such a person cannot be held accountable for his wrongdoing.

While we are free agents, we are set to build up the whole picture of the cosmos that has been predetermined by the Almighty in His infinite wisdom.

Free will has its limits. For example, you cannot choose your race, skin color, social status, etc. upon birth - these have been predetermined by the Almighty. Remember that the course of everything under the sun is already set, and it just unfolds in front of our eyes.

The only thing we are free to do is to decide, what follows have already been set.

 • downvote

2

abbass1744 days ago

به نام آزادی دوستی و وفاداری
توصیه ای به بازماندگان
اکنون که در آستانه شصت سالگی می باشم و پیام آور مرگ هر آن در جستجوی زمان سپری شدن سرنوشت برای رهایی روح از جسم دنیایی من است و این سرنوشت برای همه جانداران از ازل تا ابد پیوسته پایدار بوده و هیچگاه دچار دگرگونی نگردیده و پا بر جا مانده من هم باید برای این سفر آماده شوم و بگذارم و بگذرم از آنچه بدان دل بستم . برادرم این سفر را به گذر از گذرگاهی و رسیدن به چشمه ای از آب یکسان دانست و اندکی آب از آن نوشید و با شهامت و رشادت در اوج جوانی و با داشتن پسری یک ساله و دوست داشتنی خود سفرش و راهش را برگزید و رفت تا سالها خانواده اش را در دوری بگذارد و بسوزند تا پدر و مادر هم چندی بعد درپی او راهی شوند و به زبان ساده و شفاف همه اعضای خانواده را در سوک بسوزاند. اینک نوبت من است تا بنگرم و بدانم که چگونه این راه را بپیمایم . آیا چیزی اندوخته ام و آموخته ام و به دیگران هم پیامی رسانده ام یا همه چیز را هدر داده ام و بودن و نبودنم نقشی نداشته و تکرار انسان بی خاصیت بوده و اندوخته ای هم نه برای خود و نه برای دیگران درکار نبوده است؟ در سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به اورژانس بیمارستان شفا کرمان اعزام و نزدیک بود که از این جهان نابود شدنی کوچ کنم و به دیار روحانی که خیلی بدان باور دارند بروم اما عمل اضطراری قلب و حدود یک هفته بستری و از دست دادن مشاعر برای حدود یک ماه و یا نقص در ادراک به مرور بهتر شدم و هفته آینده بایستی توسط دکتر دیلمی در همان بیمارستان شفا مورد عمل قلب باز قرار گیرم و بعدش معلوم نیست شاید موفق و شاید هم نا موفق. عمر گذراست و ما میتوانیم آنرا به پایان برسانم و انتخاب خود را داشته باشیم اما طب امروز مرده ها را زنده می کند و دنیا هر روز در حال تغییر و بهتر شدن است اما در همان حال انسانهای زیادی به باور های موجود مشکوک گردیده و فرضیه های خاص خود را دارند بعضی ادیان و مذاهب را زیر سوال میبرند و دم از بی خدایی و وجدان گرایی می زنند ولی باور من این است که مذهب و باور و عقیده های خاص پناهگاهی ویژه برای آرامش می باشند و باورشان به جهان متا فیزیک مسکنی برای درمان دردهایشان می باشد و بسیار ارزشمند و قابل احترام و امری کاملا شخصی می باشد من بر این باورم که در این جهان نظمی است و نظم دهنده ای که مردم با باورها و ادیان متفاوت نمود آنرا در ظواهر متفاوتی می یابند و حتی آنان را که در عرف موجود مشرک . کافر دانسته می شوند خود نمادی را به اصطلاح می پرستند و ستایش می کنند و شاید این نماد را در خودشان می یابند با عطف توجه به تبعیض و نابرابری موجود در جهان و به ویژه در وطن در بندمان ایران که در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت همه مردم را برای رسیدن به بهشت روی زمین سوسیال دموکراسی کشورهای اروپایی آزاد خصوصا کشور نمونه دوران سویدن و سایر کشورهای اسکاندیناوی و فرار از دیکتاتوری فردی و فرد پرستی به دنبال تغییری بنیادی کشاند و عملا با شورش و ساقط کردن نظام پادشاهی خود را به چاهی بزرگتر گرفتار و میهن کهن چندین هزار ساله را به خوره ای نا چسب و نظام ظالم تر ملا و شبه ملا و حکم فرمایی عمله نا چسب دین و ساخته دست خود انسان سپرد و به جای بهبودی به تیره روزی امروز رساند که همان شعار هرکه زر و زور و تزویرش بیشتر مسلط تر و در جامعه مورد احترام بیشتر را بر مردم عادی مستولی کرد و با سو ءاستفاده از باور مذهبی ساده باوران و یا اینکه ساده لوحان صحنه های خاصی را خلق کرده و می کنند که حتی متفکرین را به تعجب وا می دارد و دهان خیلی ها باز می ماند و این در حالی است که فقرا فقیر تر و درمانده تر و عده ای از ثروتمندان ثروتمند تر و عده ای دیگر ورشکسته گردیده و عد ه ایی ناشناخته و فرصت طلب پولها به جیب زده و طبقه ای نا آشنا به آداب ثروت را با تاراج حتی ذخیره های استراتژیک کشور و تقسیم آن بین خود و اعوان و انصارشان به نان و نوایی غیر قابل باور رسید ه اند و علاوه بر تاراج اموال مادی مردم و مملکت اخلاق و فرهنگ کهن و عاطفه انسانی و ایرانی را به نابودی کشانده و در جامعه اعمالی سر می زند که در تاریخ ایران و حتی بشر کم سابقه است و مومنان واقعی و مذهبی را از مسجد و محراب و دین و مذهب فراری ساخته و گروهی متظاهر را به جای مومنان واقعی به جامعه قالب کرده است که گنبد های طلایی می سازند که سر بر آسمان بر افراشته و گویی میخواهند به عرش اعلا برسند وبا خدای دست پرورده شان همسایه گردند و مسابقه ساختن بهترین مسجد و تکیه را بین آخوندها رایج نموده در حالی که اکثر این مساجد و تکایا از مردم خالی و دربشان قفل می باشد و بوق و کرنایشان بهواست و عمله ظالم خودرا در کوی و منبر به را ه می اندازند و عده ای ساده باور که شاید کمتر از ده درصد جمعیت می باشند را با خود همراه می نمایند شعارهای دهان پر کن می دهند و مخالفین خود حتی از نوع خودشان را دشمن و عامل بقول خود استکبار جهانی و شیطان می نامند و خود را حق مطلق می خوانند به کمتر از این تن در نمی دهند و سروری جهان اسلام را سر میدهند درحالی که حتی در اداره خانه و عائله خود بگذریم از کشورداری عاجزند و جز هدر دادن ثروت مملکت هنری ندارند و داعیه هدایت مسلمین جهان را به عرش می رسانند و در این راه آنقدر شبکه رادیویی داخلی و خارجی ساخته اند که بقول بعضی تعداد بینندگان و شنوندگانشان کمتر از تعداد کارمندان آنها می باشد و امروزه زیر بار هزینه نگهداری سر سام آور آنها و پرداخت حقوق کارکنانشان زاییده اند و هر روز کوس رسوایی اسلام ناب شیعیشان بهواست گرچه میلیاردها برای به اصطلاح شیعه سازی و تجهیز گروههایی در سایر کشورها برای تبلیغ حاکمیت ننگین خود و اخلال در همزیستی مسالمت آمیز با سایر جهانیان و خرید زباله های تسلیحاتی روس و چین و کره شمالی که می شد برای بهبود هم میهنان ایرانی خود و اعتلای درست نام ایران در جهان صرف کنند را نابود کرده اند. گاهی به سرم می زند که سر به بیابان بگذارم و در کوهستانی دور به این زندگی ننگین خود به رسم نیاکان و اجداد خود که در اسطوره ها موجود است پایان دهم چون امروز خیلی از دست اندر کاران این حکومت با فروش قبر و گور پولها به جیب میزنند ومن دوست ندارم که پول نداشته و شاید قرضی بازماندگانم بعد از من و زیر دین ماندن آنها را برای این امر خلق نمایم و اگر حکومت جابر اجازه می داد از فرزندانم می خواستم که با راحت ترین روش جنازه مرا به بیابانی در اطراف شهر برده و به آتش بکشند تا یکی دیگر از رسوم نیاکان و پیشینیان را با شادی به اجرا در آورند و خاکسترم در طبیعت گسترده شود در صورتیکه با اجرای مورد قبلی خوراک دد و وحش می شدم و آنگاه با استحاله در مدتی درازتر به طبیعت باز می گشتم و روح و روان جایگاه خودش را دارد و از این حالت جسمانی جداست و امری است ماورایی که علم آن را نه تایید و نه کاملا تکذیب می نماید. پول و ثروتی نیندوخته ام که بازماندگانم بر سرش به جنگ و جار و جنجال برخیزند همیشه درآمدم به قدر مناسب معاش روزمره بوده و مدتها وهم اکنون نیز الله کریم رایج بعضی هم وطنان را تامین کننده نیاز خود و بازماندگانم می دانم. هر آن که سفر و گذر اتفاق افتد کاملا خشنود می باشم و آماده هستم و اعتراضی ندارم و فقط در این چند راهی سرگردانم که کدام را بر گزینم و یا کدام برایم رقم خورد مرگ راحت ترین سرنوشت برای هر انسان است. بازماندگانم هم عاقل و بالغ و خود سازنده آینده شان خواهند بود و من هم تا توانستم برایشان تلاش کردم و کمترین دریغی را روا نداشته ام و چه در قبری محقر یا مجلل به خاک سپرده شوم و یا در بیابان سوزانده و یا در کوهستانی خوراک کر کسان و حیوانات وحشی شوم و یا بپوسم و خاکم در طبیعت پخش شود هریک نعمتی بزرگ برایم می باشد و مرگ با ذلت و خواری را چندان دوست ندارم اما هر آنچه دوست خواهد همان خوش باشد و فقط بازماندگانم را به تلاش بیشتر و بیشر همانگونه که خود کردم و در جایی متوقف شدم نه بلکه بیشتر و بیشتر از خود تا انتها نصیحت می کنم و هدفشان را سطحی بالاتر از پیش قرار دهند و همانند من که در مقطعی بریدم و آه هم به علت خوره ذکر شده که شاید مرا بسیار دل شکسته کرد و از رسیدن به هدف یا هدفهای برتر خودم باز ماندم باز نمانند و تا انتها پیش روند و آزاده و سربلند و دوستدار مردم و همه موجودات حتی دشمنانشان و همه مردم و وفادار به خود و مردم و جامعه و جهان باشند و آزادی و وفا و دوست داشتن را سرلوحه کار خود قرار دهند آن هم اگر این نصیحت پایانی را در این دوران و آینده که امروز ما حتی با دیروزمان متفاوت است و تفکر خاص خودش را می طلبد اگر مفید یافتند به کار بندد و گرنه خود مختار و تصمیم گیرنده اند و هر دوران نظم خاص خودرا می طلبد و امید من این است که همیشه خودرا با تلاش و کوشش و مطالعه گسترده توانمندسازی آماده سازند.
غلام عباس شاه حیدری پور فرزند آقاخان
شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه

 • downvote

3

Drmgiver1744 days ago

Ummmm... if you are going to pose your question in the English language, you might want to actually speak it. that was complete gibberish.

 • downvote

4

Pravy1743 days ago

In the cobweb of consequences and hope, free will is nothing but an illusion we provide ourselves to keep us thinking that we are still in control of our fate.

 • downvote

5

Aravi1743 days ago

Hi

Free will and determine is within every one. It is neither someone assert nor bounded to a group of people.

These are not depended on one particular factor/ idea / wisdom/ assert.

These are cannot be measured.

These vary from individual to individual depending various situations in their life.

Regards,

 • downvote

6

maren1724 days ago

@SetupComputer

I can not agree with your opinion about FREE WILL like that.

Actually, where is free will? Did we really have free will of choice?
Free will of everything have only person who are absolutely independent
from big corporation.
If you are independent on your own land, with your own products, your own breads, meal, milk, honey, fruit, and other product who you produce, than you can be FREE MAN WITH FREE WILL, otherwise - NOT, YOU DON'T HAVE FREE WILL

Thanks

EDIT:
You say that free will have some limitation, like race, color skin, etc?
Just remember pop singer https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
LIMITATION?

 • downvote

7

SetupComputer1714 days ago

@maren
If you understood what I said, I specified that you cannot CHOOSE your race, skin color, etc. Was Michael Jackson able to choose his race at birth? A big no. Yes, he underwent some medical procedure to change his appearance, but it doesn't change the fact that he was not able to choose his skin color (it was a given), and apparently he didn't like it.

If you own a parcel of land with your own bread, meal, etc., it doesn't mean that you are a free man. Remember, everything is set up to accomplish some divine purpose. While you feel that you worked hard on your own to gain some land, bread, etc., you clearly forgot that the strength you have is a given from God. The opportunities that come along your way (customers, job offers, etc.) also come from God. The milk, bread, etc. will only be produced if God will allow the farm to have the right weather, the right farmers, the right soil conditions, etc. Therefore, everything that you may feel that you accomplished on your own is actually an eventuality which God allowed you to accomplish for His own purposes and not yours.

Or, suppose, today you have land, milk and honey and you seem to feel that you are a free man accomplishing it with your own free will. What if God plans you to die tomorrow? Can your free will do anything about it?

We are, again, only free to decide. What happens, either you decide good or bad, is already planned out.

Imagine all of the possibilities that will happen suppose you accidentally fell a glass of water:
1. You may catch it and prevent the glass from breaking
2. The glass will hit the floor, break, and shrapnel will hit your eyes
3. The glass fell, broke, and the noise awoke your baby and the baby cried
...
up to infinity possibilities..

Imagine all possibilities as each grain in a fistful of sand. God sees each possibility as it is, and even by your free will in deciding one way or the other, God sees you just jumping from one grain to another, but those sets of possibilities have already been planned out by God. Therefore, you cannot change God's grand design by your sheer free will.

 • downvote

8

maren1714 days ago

@SetupComputer

Again, I can't accept your opinion.
"If you own a parcel of land with your own bread, meal, etc., it doesn't mean that you are a free man. Remember, everything is set up to accomplish some divine purpose. While you feel that you worked hard on your own to gain some land, bread, etc., you clearly forgot that the strength you have is a given from God."

Do you have any proof that God exist?


The opportunities that come along your way (customers, job offers, etc.) also come from God. The milk, bread, etc. will only be produced if God will allow the farm to have the right weather, the right farmers, the right soil conditions, etc. Therefore, everything that you may feel that you accomplished on your own is actually an eventuality which God allowed you to accomplish for His own purposes and not yours.

If you really believe in God, you don't need to work, you only need to go in your temple, and ask your God for
food, for all accessory's what you need.
Why you should to work? God will gave you all, you will see that bread, chocolate milk, meat, butter, and other fall from sky
given by God.

I really don't understand people who hardly work, when God can give them all in church. Just ask God, and He will gave.


Or maybe don't????


 • downvote

9

SetupComputer1695 days ago

@maren ,

Well, it seems like you are trying to make the case for atheism, although I don't know as to what brand of atheism you subscribe to - agnosticism, antitheism, name it.

We are straying from the topic - what is free will. Before you refute my understanding of what a free will is, and before you start another topic (does God exist or something like that), what then is your concept of free will?

It wouldn't be so fair for you to keep on questioning my view on free will without you giving out first what you think free will is. That is actually called transparency.

I am very curious as to how an atheist like you define what a free will is.

:)

 • downvote
  You have to sign in to answer a question, sign up if you don't have an account.


  Hot Topics
  Recent users who have won rewards.
  jeetkml won $1
  a454545 won $2
  Coxxyr won $1
  Handas won $1
  chakramed won $2
  Pravy won $1
  chakramed won $1
  jennifer0123 won $1
  Pele233 won $1
  sneja60845956 won $1
  Latest Topics
  ritusingh Scope of BBA Degree in Finance or International Business Field
  ritu What are the career opportunities after doing MSc in IT
  ritusingh What is bca and scope of bca courses
  alantwo Music and entertainment
  selcinor Anybody know anything about this place
  adnane Optimisation du réseau de collecte des puits de pétrole
  omarwa Time travel in reel
  ChessKing Почему сигналы безопасности красного цвета?
  ChessKing Германивые транзисторы
  layls1071 Which better dell or Hp And why?
  Get free dollars by installing euask App.